Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol

Mae DARPL yn dwyn ynghyd dîm amrywiol o ddarparwyr sydd â phrofiad byw a phroffesiynol drwy hwb dysgu ac adnoddau proffesiynol sydd â safbwynt Cymreig o ran codi ymwybyddiaeth amlddisgyblaethol o hiliaeth, wrth i ni weithio gyda'n gilydd yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae'r cwricwlwm newydd yn gyfle i gyflwyno newid sylweddol. Mae dysgu proffesiynol yn allweddol o ran gwireddu'r newid sylweddol hwn.

Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn y Cwricwlwm Newydd.

Dysgu proffesiynol gwrth-hiliaeth mewn addysg

Dysgu proffesiynol i'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg i feithrin dealltwriaeth o ymarfer gwrth-hiliol a'i ddatblygu

Mae gwaith DARPL yn canolbwyntio ar ddysgu proffesiynol i'r rheini sy'n gweithio mewn lleoliadau addysgol i ddatblygu dealltwriaeth cyfranogwyr o wrth-hiliaeth, a ddylai arwain at ddatblygu ymarfer gwrth-hiliol. Mae'r dysgu proffesiynol wedi cael ei ddatblygu i ystyried rolau gwahanol y rheini sy'n gweithio mewn lleoliadau addysgol ac mae wedi'i deilwra i gefnogi hynny.

Ein gweledigaeth yw sicrhau bod y rheini sy'n gweithio ym maes addysg yn barod i ymgymryd ag ymarfer gwrth-hiliol sy'n cefnogi'r nod o fod yn Gymru wrth-hiliol erbyn 2030.

Mae DARPL yn cynnwys ymchwil, enghreifftiau cyfredol, clipiau fideo a phrofiadau byw er mwyn sicrhau bod y cysyniadau a ystyrir yn cael eu deall a bod ymarfer gwrth-hiliol yn cael ei roi ar waith ar bob lefel, ym mhob lleoliad.

Digwyddiadau Eventbrite

Mae DARPL (Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol) yn dwyn ynghyd dîm amrywiol o ddarparwyr a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cydweithio ar y platfform hwn.

Mae athrawon o gefndiroedd ethnig lleiafrifol yn setlo yn eu ‘hardal gysur’ heb yr ewyllys na'r dyhead i symud ymlaen i swydd ar lefel uwch - 'Dwi ddim yn meddwl y byddwn i eisiau mynd yn uwch’ Pam felly?

Recriwtio a Chadw Athrawon Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru – Astudiaeth Ymchwil Ansoddol.

Dysgu proffesiynol

Dysgu Proffesiynol cyfredol i bawb sy'n gweithio ym maes addysg yng Nghymru.

Nod DARPL yw helpu ymarferwyr i ddechrau ar eu siwrnai Dysgu Proffesiynol Gwrth-hiliol, Cymhwysedd Diwylliannol a Chysylltiadau Hiliol ym maes addysg yng Nghymru. Mae angen i arweinwyr, athrawon, staff ehangach ysgolion a dysgwyr gael cymorth i sefydlu eu dulliau ysgol gyfan er mwyn iddynt barhau i weithio mewn ffyrdd newydd a fydd yn sicrhau bod cyfraniadau a phresenoldeb Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn cael eu hymgorffori yn ein Cwricwlwm Newydd i Gymru o fis Medi 2022 ac yn parhau i fod yn rhan ohono.

Ein partneriaid

Sweipiwch

Mae Tîm DARPL yn glymblaid ddynamig o ddarparwyr annibynnol sydd ag ystod eang o arbenigedd a phrofiad byw a phroffesiynol. Mae Tîm DARPL yn edrych ymlaen at y cyfle i weithio gyda chi, eich ysgolion, colegau a sefydliadau. Gyda'n gilydd yng Nghymru, gallwn lwyddo i wneud gwahaniaeth yn y newid sylweddol hwn wrth i ni gyd symud tuag at REAP (2030) a Chymru ‘wrth-hiliol’.

Rydym yn croesawu cwestiynau, syniadau a cheisiadau i gymryd rhan yn y bartneriaeth.

Chantelle Haughton
Cydymaith Addysgu Cenedlaethol, SFHEA